Počasí v Roztokách

Cesta dalšího rozvoje školy na obzoru (Odraz 7-8/2018)

Dvouměsíční intenzivní úsilí pracovní skupiny přineslo své ovoce. Cílem bylo definovat prostorové potřeby školy pro výhled dalších deseti patnácti let. Výsledky své práce přednesli zástupci pracovní skupiny zastupitelům na červnovém zasedání. Rozvoj školy spojený s další výstavbou tak dostává jasný a koncepční směr.

S  ohledem na  demografickou studii a  zákonné parametry, které určují nezbytné prostorové zázemí ve škole, pracovní skupina došla k jasnému závěru. Ze současných 34 kmenových tříd se naše škola v následujících pěti šesti letech rozroste na 54 kmenových tříd. K tomu musíme přičíst odborné učebny, dělené třídy, kabinety, šatny, tělocvičny a další.

Roztocká i žalovská budova naší základní školy čítají dohromady téměř tisíc žáků. V blízké budoucnosti se dostaneme na kapacitu tisíc tři sta žáků. Již v  tuto chvíli máme největší základní školu v okrese Praze-západ. Za  několik let budeme jednou z  největších škol v  České republice. Bylo proto nutné hledat řešení, která do budoucna umožní rozdělení školy na dva až tři samostatné celky. S  ohledem na  podmínky dotace ve  výši 54 milionů korun, kterou jsme získali na výstavbu školní budovy vedle VTP v Žalově, není možné školu rozdělit na více subjektů po dobu dalších sedmi let. Pracovní skupina přistupovala k  hledání nejvhodnějšího řešení tak, aby v každé škole byla zajištěna prostupnost tříd – tzn. aby byl vždy zachován 1. až 9. ročník – buď v jedné, či více paralelních třídách.

Jako nejvhodnější řešení se rýsují tři kampusy

1. Kampus Školní náměstí – ve  stávající budově roztocké školy, ve kterém budou tři paralelky od 1. do 9. ročníku. V kampusu se počítá s  přístavbou jídelny a  dalších dvou tříd, vestavbou zázemí pro učitele a personál v prostorách půdy nad stávající školní budovou a také dostavbou jedné třídy „dřevěnky“ v zadní části školy.

2. Kampus Zaorálkova – ve stávající budově bude 1. až 5. ročník a na části školní zahrady vyroste budova pro 6. až 9. třídu. Předprojektové přípravy pro prověření této varianty již běží. Součástí budou stavební úpravy současné budovy – díky využití prostor dvorku vznikne prostorná knihovna a současně bude rozšířena jídelna.

3. Kampus VTP – první budova se začíná stavět. V budoucnu poskytne prostory pro dvě paralelky 1. až 5. ročníku. Pokud by se městu podařilo vykoupit pozemek vedle této budovy, zakončili bychom výstavbu škol budovou pro dvě paralelky 6. až 9. ročníku.

Uvedená koncepce efektivně řeší dostatek výukových prostor po dokončení bytové výstavby v Roztokách. Vytváří dostatečné, tolik potřebné zázemí pro děti, učitele i další personál. Pokud se nám podaří tuto cestu zrealizovat, v  následujících patnácti dvaceti letech budou mít dostatek důstojného prostoru děti, učitelé, asistenti i další pracovníci školy.

Nová budova vedle žalovských VTP má přijmout první žáky ve  školním roce 2020/21. Pevně věřím, že se nám do dvou let podaří dostavět kampus v  Zaorálkově ulici, rozšířit školní jídelnu v žalovské škole a v prostorách dvorku vybudovat knihovnu. V příštím školním roce se rozšíří roztocká jídelna a nad ní přibudou dvě další třídy. Stejně tak třída „dřevěnky“ by měla být hotová. Díky těmto krokům bychom se měli vyhnout dříve avizovanému plánu pevné stavby čtyř tříd, která by zabírala prostor na školní zahradě v Roztokách.

Velké poděkování patří všem členům pracovní skupiny. Nasazení bylo opravdu vysoké a  propočítávání využitelnosti tříd při prověřování nejrůznějších variant stálo některé členy pár bezesných nocí.

Vedle dostatečných prostor bychom si měli také ujasnit, kam by naše škola (nebo školy) v budoucnu měly směřovat. V září proto proběhne setkání zástupců školy, města i  další odborné veřejnosti, na  kterém externí mediátor povede diskusi. Měli bychom se dozvědět, jak si další směřování školy představují ti, kteří ve  škole žijí anebo s ní úzce spolupracují. Dalším krokem bude setkání se širokou veřejností. Proběhne v  listopadu a  budou srdečně zváni všichni rodiče, prarodiče i  občané, jimž naše škola leží na srdci. O konání setkání vás budeme včas prostřednictvím Odrazu a  webových stránek města informovat.

Marie Šlancarová

místostarostka