Počasí v Roztokách

PROgram PRO komunální volby 2022

Za sdružení Společně PRO Roztok a Žalov pracovalo v tomto volebním období pět aktivních zastupitelů. Práce pro město nás těší. Máme nápady, vize i elán.

Naší bývalé místostarostce Marii Šlancarové – nyní Dvořákové, se podařilo zajistit kvalitní pediatrickou péči otevřením nové ordinace, ve které nyní ordinuje MUDr. Kateřina Malá. Zařídila rekonstrukci roztockého nádraží. Bezbariérový přístup budou moci rodiče s kočárky a lidi se sníženou pohyblivostí využívat již brzy. Díky skvělé spolupráci se zástupci školy a odborné veřejnosti se jí také podařilo nastartovat koncepční přístup k dalšímu rozvoji výstavby škol. Podařilo se jí také získat šedesátimilionovou dotaci na stavbu nové školní budovy v Cihelně.

Víme, že kvůli 130 milionovému dluhu bude realizace další občanské vybavenosti možná pouze pomocí dotací. Budeme klást proto důraz na projektovou připravenost a udělám vše, aby město potřebné dotace získalo.

Naše priority:

1. Otevřený úřad a široká spolupráce s veřejnosti

 • Chceme starostu na plný úvazek.
 • Zapojíme veřejnost do rozvoje města.
 • Zajistíme online přenosy z jednání zastupitelstva.
 • Zavedeme pravidelné hodiny pro veřejnost pro setkání s vedením města.
 • Zajistíme možnost on-line rezervací termínů návštěv na radnici.
 • Zavedeme Mobilní rozhlas, kterým budeme informovat občany pomocí SMS či e-mailu o aktuálním dění.
 • Zavedeme jednoduchý helpdesk pro občany k zasílání podnětů nejrůznějšího druhu.

2. Koncepční rozvoj a moderní školství

 • Budeme usilovat o dostavbu druhého stupně ZŠ v Cihelně – za pomoci dotací.
 • Následně rozdělíme školu na tři menší samostatné subjekty.
 • Podpoříme rozšíření sportoviště v Cihelně.

3. Podpora kulturních a sportovních aktivit

 • Budeme podporovat zajišťování sportovních aktivit soukromými subjekty.
 • Oživíme oblast na vltavském břehu u přívozu. Může tam být ohniště, herní prvky, plážový volejbal a další.
 • Budeme nadále finančně podporovat činnost místních kulturních a sportovních spolků.
 • Zavedeme tradici letního kina.

4. Bezpečné město a městská policie

 • Vrátíme respekt městské policii. Navýšíme rozpočet na její chod.
 • Za pomoci dotací vybudujeme dopravní hřiště vedle hasičárny na Obránců míru – pro školy, školky i pro odpolední využití veřejnosti.
 • Zajistíme bezpečnost na přechodech u školních budov v Roztokách i v Žalově – za pomoci dobrovolníků.

5. Přívětivé podmínky pro důstojné stáří a podpora občanům v mimořádných situacích

 • Budeme usilovat o výstavbu domova pro seniory s bezbariérovými ordinacemi s využitím dotací. Součástí domova bude komunitní centrum.
 • Posílíme terénní služby a domácí péči.
 • Podpoříme mezigenerační aktivity – především propojování seniorů s dětmi.
 • Vybudujeme dobrovolnické centrum – nejen aktivní senioři se tak budou moci zapojit do pomoci potřebným.
 • Zavedeme koordinované poradenství pro občany v tíživých životních situacích.

6. Péče o zeleň a veřejná prostranství, čistota ve městě

 • Budeme pokračovat v revitalizaci veřejných prostranství tak, aby byla místa pro relaxaci a odpočinek vhodná pro všechny věkové skupiny. Změny budou citlivé, s maximálním zřetelem na rozšiřování plochy zeleně.
 • Zpříjemníme horké letní dny v místech s hustou zástavbou instalací mlhovišť.
 • Podpoříme vlastníky a nájemníky polí při obnově remízků, polních mezí a cest.
 • Vybudujeme veřejné toalety v centru města.
 • Rozmístíme síť košů na tříděný odpad na veřejných místech.

7. Infrastruktura a snížení energetické závislosti města

 • Prověříme možnosti realizace fotovoltaických elektráren na veřejných budovách.
 • Budeme pokračovat v obnově veřejného osvětlení za využití energetických úsporných LED zdrojů. 
 • Budeme usilovat o napojení chybějících ulic na veřejnou kanalizaci.

8. Obecní majetek

 • Budeme opravovat bytový a nebytový majetek města. Nedopustíme jeho prodej.
 • Vytvoříme pasport movitého a nemovitého majetku města.

9. Doprava a komunikace  

 • Zařídíme realizaci průtahu městem.
 • Vybudujeme parkoviště a stojany pro kola a koloběžky.
 • Budeme průběžně usilovat o efektivní dopravní obslužnost, která bude reflektovat poptávku.
 • Otevřeme veřejnou diskuzi o možné regulaci parkování na exponovaných místech.
 • S pražským magistrátem budeme koordinovat nezbytné kroky pro budoucí realizaci cyklostezky z Prahy do Roztok.
 • Rekonstrukce komunikací budeme plánovat dle finančních možností města.